EMPLOYEES

Designation

Employee Name

Contact Number

Office Mail

Head Office Manager Rajeshwari Raikar 9538883677 st.milagrescopertive@gmail.com
Planning Section Seema Haldipur Planning Officer 9538881857 st.milagrescopertive@gmail.com
Administrative Section Vivekanand Thakarkar Administrative Officer
Amar Gurav
8884482027 st.milagrescopertive@gmail.com
IT Section Royan FernandesIT Officer
Sharmila Lopes
Nidhi Netalkar
Ganesh Naik
+91 9538400704
9606013140
itsectionheadoffice@gmail.com
Deposit Section Karishma V Anvekar 9513833303 milagresdeposit@gmail.com
Investment Section Shazma Shaikh 7619271029 milagresinvestment@gmail.com
Audit Section V.K.Pawar
Naveen Vernekar
Narendra Prabhu
Ravichandra
7619271027
9538200904
9538908282
8884414392
9513833305
9538080704
milagresauditor@gmail.com
Recovery Section Shri Arvind Nayak
Vinayak Bandekar
9481406754
8884414394
headofficerecoverysection@gmail.com
Chinmay Hegde
Rahul Naik
7259645888 headofficerecoverysection@gmail.com
Loan Section B.V.Nayak
Gourish Naik
Vaibhav Pednekar
Deepa Manjrekar
Gururaj Naik
9513521056 loansectionheadoffice@gmail.com
LIC Section Sagar Kalgutkar 8095518855 milagreslic@gmail.com
Administrative Section Shruti Naik
Manjunath Achari
7829155585 milagresadm9@gmail.com
ABN Section Nagaraj Gudugar
Aasif.M
Treeza Fernandis
Adrash Bhovi
6364860484
Share Section Leena Naik
Shweta Achari
Roopali Baadkar
9538991662 Milagresshare@gmail.com
Insurance section Hasten D'souza
Ashwini Prabhu
Akshada Kasbekar
Ravi Kumar Naik
Nityanand Mesta
9606013143
9538881856
milagresnsp@gmail.com
milagresinsurance@gmail.com
Account section Clera Gudinho
Priya Bhat
Nikhil Shanbag
Nagpurna Durgekar
Gonath Tendulkar
9538700504
8884424513
coresection.mcsc@gmail.com
milagresdeadstock@gmail.com
milagresexpenditure@gmail.com
Value Added services Section Kavya Kharvi
Bharat Nayak
9538020404 vassectionheadoffice@gmail.com
HR Section(Establishment) Manjushree.V.Naik
Rashmi Prabhu
Prasad Shet
9538200103
9513521054
milagres.est@gmail.com
Advertisement Section Royan Fernandes 9538400704 advtheadoffice@gmail.com
E.P Section Mexi D'souza 9538020404 headofficerecoverysection@gmail.com
Inward/Outward and Stationary section Akshata Chopdekar 884424509 mcscstationery@gmail.com